Algemene voorwaarden Brow & Beauty Bar 2021

Algemeen:
· Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Brow & Beauty Bar en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Afspraken:

· De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan Brow & Beauty Bar doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de cliënt dit niet of niet tijdig nakomt, mag Brow & Beauty Bar het gehele honorarium aan de cliënt berekenen aan het dan geldende uurtarief.
· Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Brow & Beauty Bar de verloren tijd inkorten op de behandelingen en toch het hele honorarium berekenen.
· Indien de cliënt meer dan 20 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan Brow & Beauty Bar de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.Verantwoording en eigen risico:
· Alle opdrachten van cliënt aan Brow & Beauty Bar worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
· Door opdracht te geven aan Brow & Beauty Bar verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
· Door opdracht te geven aan Brow & Beauty Bar tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.
· Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.
· Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Aansprakelijkheid:
· Cliënt geeft een opdracht aan Brow & Beauty Bar hierbij verklaart zij dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen, om het beoogde resultaat te bereiken. Viv ala Beauty kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken.
· Ondanks dat Brow & Beauty Bar haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
· Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken maar uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
· Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Brow & Beauty Bar dit (medisch) niet verantwoord vindt mag Brow & Beauty Bar de behandeling weigeren.
· Brow & Beauty Bar is niet aansprakelijk voo het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Brow & Beauty Bar niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
· Brow & Beauty Bar is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
· Voor het geval Brow & Beauty Bar aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Brow & Beauty Bar voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
· Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Brow & Beauty Bar ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
· In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

Betaling:
· Brow & Beauty Bar vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
· Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd.
· De cliënt dient voor aanvang van de behandeling de behandeling te voldoen contant of per bankoverschrijving.

Garantie:
· Brow & Beauty Bar gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.
· Brow & Beauty Bar is GGD gecertificeerd waardoor u als opdrachtgever gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.
Beschadiging en diefstal:
· Brow & Beauty Bar heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
· Brow & Beauty Bar meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

Klachten:
· Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk
gemeldt worden aan de eigenaar van Brow & Beauty Bar en de behandelende specialiste. Brow & Beauty Bar zal de cliënt binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

Recht:
· Op elke overeenkomst tussen Brow & Beauty Bar en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
· Brow & Beauty Bar is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website / Facebook zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.